Меню

Кампания VISA Premium & SHOP MDL

Официални правила на промоцията “Получавай обратно 10% от сумите заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от веригата MDL”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Получавай обратно 10% от сумите заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от веригата MDL” („Промоцията“) се организира и провежда от Visa Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Организатор”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: https://www.visabg.com/, https://shop.mdl.bg/, и https://www.mdl.bg/ през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта: https://www.visabg.com/, https://shop.mdl.bg/, и https://www.mdl.bg/

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се реализира на територията на Република България и се прилага единствено по отношение на плащания, извършени в Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 01.05.2021 г. и ще продължи до 31.12.2021 г., вкл. („Крайна дата на Промоцията“), или до изчерпване на предвидения награден фонд за възстановяване на плащания („Награден фонд”), което от събитията настъпи първо.

В случай че Наградният фонд се изчерпи преди Крайната Дата на Промоцията, това обстоятелство ще бъде обявено на официалната страница на Промоцията, посочена по-долу.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица („Допустими участници“), притежатели на карти Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, издадени от някоя от следните организации („Участващи карти“):

- Айкард АД
- Алианц Банк България АД
- Банка ДСК EАД
- Българо-американска кредитна банка АД
- Инвестбанк АД
- Обединена българска банка АД
- Пейнетикс АД
- ПроКредит Банк (България) EАД
- Първа инвестиционна банка АД
- Райфайзенбанк (България) ЕАД
- Сибанк
- Тексим Банк АД
- Транзакт Юръп ЕАД
- УниКредит Булбанк АД
- Централна кооперативна банка АД
- Юробанк България АД
- Wirecard Card Solutions Limited
- Revolut Payments UAB
- Revolut Limited

Допустими участници, свързани с Организатора и с всички негови дъщерни дружества или с други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и с членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички Допустими участници, които извършат плащане с Участваща карта през периода на Промоцията („Участващи плащания“),в търговски обект във веригата магазини MDL в София, а именно:
MAXMARA – ул. Съборна 4, Тел. 0888 381 331
MARELLA - Сердика Център, бул. Ситняково 48, Т: 0888 379 339
MARINA RINALDI – бул. Витоша 72, ТЕЛ. 851 73 01, 0885 045 581
ERMENEGILDO ZEGNA – ул. Съборна 2А, ТЕЛ. 981 83 72, 0888 380 233
TREND BOX  – бул. Витоша 74, Т: 0888 378 339
DRESS CODE – ул. Съборна 4, Т: 0888 269 989
BRUNELLO CUCINELLI - ул. Съборна 4, Т: 0888 419 929
WEEK & SHOP MDL - Sofia Ring Mall, ул. Околовръстен път 214, 0887805450
WEEK & SHOP MDL – Paradise Center, бул. Черни връх 100, 0895 220 330
MDL SHOP (outlet) - Bulgaria Mall, бул. България 69. Тел. 9963087, 0882021419
FURLA – бул. Витоша 65, ТЕЛ. 986 75 67, 0888 378  338
FURLA – Сердика Център, бул. Ситняково 48, ТЕЛ. 841 11 62, 0882 997 274
MARC CAIN - ул. Съборна 2, ТЕЛ. 981 73 31, 0885 648 793
PALMERS – бул. Витоша 66, ТЕЛ. 951 59 35, 0888 379 383
PALMERS – Сердика Център, бул. Ситняково 48, тел. 841 11 63, 0882 997 275
онлайн на https://shop.mdl.bg/ – за всички марки, представени в онлайн магазина, наречени „Участващи магазини“, ще получат възстановяване на 10% от платената сума обратно по картата си, но не повече от  200 лева за една трансакция.

Възстановяването ще се извършва автоматично по картовата сметка на Участващата карта.
Няма изискване за минимален паричен размер на плащането.
Максималният размер на сумата, която може да бъде възстановена, е 200 лева за една трансакция.

Ако Допустим участник извърши плащане, при което следва да получи възстановяване на сума, надвишаваща определения лимит от 200 лв., той ще получи възстановяване само на сумата от 200 лв., независимо от размера на трансакцията.

Възстановяването ще се извършва директно към картовата сметка свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на Участващото плащане в срок от 20 дни от датата на  отразяване на плащането в системата на Организатора. В банковото извлечение преводът ще бъде посочено като „Visa Promotion: Money Back

В случай на невъзможност преводът да бъде извършен в този срок, възстановяването ще бъде извършено в срок от 20 дни след края на Промоцията.
Допустим участник може да откаже участие в Промоцията, като за целта следва да информира съответната Участваща организация издател на Участващата карта, като подаде искане в което ясно е идентифициран, както и е посочено, че не желае да получава възстановяване на суми, или промоционална комуникация във връзка с Промоцията. Допустимият участник ще бъде изключен от обхвата на Промоцията в срок от 20 работни дни от получаването на искането в съответната Участваща организация.     
Раздел 8. Отговорност

Организаторът не носи отговорност (в степента допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди произтичащи от провеждането на Промоцията или от участието на който и да е Допустим участник в Промоцията, или ако Промоцията не се осъществи съгласно предвиденото.

Организаторът не носи отговорност за забавяне при възстановяването на сумите, дължащо се на технически проблеми или забава в платежните услуги предоставяни от Участващите организации.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Допустимите Участници.

Организаторът не носи отговорност ако физическото място на извършване на плащания не разполага с инсталиран ПОС терминал или ако разполага с такъв, но на него не е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта.

Раздел 9. Защита на личните данни

За целите на Промоцията, лични данни на физически лица няма да бъдат предоставяни от Участващите организации на Организатора.

За целите на идентифициране на Участващи плащания и извършване на възстановяване на суми, Организаторът ще използва информация която е част от информационната му система за обработка на плащания с банкови карти. Участващите организации картоиздатели на Участващите карти, няма да  предоставят на Организатора допълнителни данни, които позволяват идентификация на физически лица.

Обработването на лични данни от Участващата организация обслужваща Допустим участника се осъществява според Политиката за защита на личните данни на съответната обслужваща Участваща организация.

Организаторът не носи отговорност по отношение събирането, обработването и използването на личните данни на Допустимите участници от обслужващата ги Участваща организация. Информация по отношение Политиката за защита на личните данни на съответната Участваща организация всеки Допустим участник може да получи от обслужващата го Участваща организация.

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Допустими участници притежатели на Участваща карта и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

 

 

Сравнение на продукти